Nội dung tải về

Phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS

Tải về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp

Tải về

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK  trên Hệ thống VNACCS

Tải về

Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ đối với PTVT trên Hệ thống VNACCS

Tải về

Thủ tục về khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan

Tải về

Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)

Tải về

Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)

Tải về

 (Theo: TCHQ. www.customs.gov.vn)

  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ