Hệ thống VNACCS/ VCIS:
 
  - Là hệ thống thông quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS ).
Có sự tham gia của nhiều đối tượng, áp dụng cho nhiều quy trình nghiệp vụ liên quan tới thông quan hàng hóa, vận chuyển bảo thuế, PTVT xuất nhập cảnh… và thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia.    

- Dựa trên mô hình hệ thống thông quan NACCS/CIS của HQ Nhật Bản với nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại.

- Là hệ thống dùng chung cho cả khu vực nhà nước và tư nhân, kết nối trực tuyến giữa HQ với các DN và một số cơ quan chính phủ nhằm hạn chế việc DN phải đi tới HQ hay các cơ quan hữu quan.  

- VNACCS/VCIS cũng  là hệ thống khai báo điện tử, hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp đẩy nhanh tốc độ và tăng cường hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam. Việc xử lý khai báo bao gồm cả chức năng thẩm định và chức năng nộp thuế, do đó công đoạn từ tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả sẽ thực thực hiện tự động.
- Các hệ thống và hạ tầng CNTT Hải quan trên toàn quốc  tham gia VNACCS/VCIS được tổ chức theo mô hình xử lý tập trung.

- Việc xử lý thông tin giúp các công đoạn từ tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả sẽ được thực hiện tự động.

- Thời gian phản hồi nhanh.

- Độ tin cậy & Tính sẵn sàng cao: Đảm bảo tính tin cậy, tính chính xác, tính mở rộng, tính tức thời, sự thuận tiện và tiết kiệm nguồn lực của hệ thống được thực hiện ở một mức độ cao.

(Nguồn: http://dichvuxuatnhapkhau.weebly.com)
  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ