Để xây dựng phần mềm kết nối với Hệ thống VNACCS, các doanh nghiệp cần tìm hiểu nội dung kỹ thuật liên quan đến chuẩn EDI, EDIFACT, XML mapping.

  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ